ESM ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้อง DATA CENTER ที่ทุกองค์กรควรติดตั้ง

ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้อง Data Center (Environment Monitoring System – EMS) เป็นระบบที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานที่มีห้อง Server  และห้อง Data Center   โดยระบบ EMS จะช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของระบบต่างๆภายให้ห้อง Server, Data Center เช่น ระบบตรวจจับอุณหภูมิ และ ความชื้นภายในห้อง,  ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม, ระบบตรวจจับควันไฟ, ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)  โดยเซนเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งในห้อง Server, ห้อง Data Center จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังระบบตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีการทำงานโดยการส่ง Email, SMS, หรือส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Line Application บนโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

           โดยระบบ EMS นั้นมีความสามารถในการเชื่อมต่อเช้ากับระบบต่างๆผ่าน Digital Input และระบบ EMS ซึ่งสามารถทำการสั่งให้ระบบ Digital Output ไปควบคุมให้ระบบต่างๆทำงาน และสามารถวัดค่าผ่านระบบ Sensor หรือผ่านระบบ SMNP และแสดงผลเป็น Graphic Interface

ประโยชน์ของการใช้ระบบ EMS

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในห้อง Data Center ทราบสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะลุกลามเกินกว่าจะแก้ไข
  2. เพื่อง่ายต่อการแสดงผลในการตรวจสอบเนื่องจากแสดงผลในรูปแบบ Graphic
  3. ระบบ EMS มี Sensor ในการตรวจสอบระบบที่หลากหลาย

Monitor Your Temperature & Environment… Don’t Wait Until It’s Too Late!

หากสนใจระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้อง DATA CENTER สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Networks365

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Network365 Co,Ltd. website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.